سازمان های وابسته به حمل و نقل بین المللی

سازمان‌های وابسته به حمل و نقل بین المللی

حمل و نقل بین المللی کالا امروزه نقش موثر و چشمگیری در تامین نیازهای کشورهای مختلف دارد که این خود موجب پیشرفت چرخه اقتصادی کشورها و عرضه تولید مازاد یک کشور به کشورهای دیگر و در نتیجه گسترش فعالیت های بازاریابی بین المللی می شود. در این بین برخی از کارشناسان اقتصادی، توسعه صنعت حمل و نقل را به رشد تولید وابسته می دانند و برخی دیگر رشد تولید را وابسته به پیشرفت و رشد صنعت حمل و نقل کشور می‌دانند. با این حال رشد و توسعه هر کدام، موجب پیشرفت اقتصادی کشور می‌شود.

مهمترین سازمان‌ها و ارگان‌های وابسته به صنعت حمل و نقل بین المللی داخل کشور:

 1. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 2. سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با حمل و نقل بین المللی در داخل کشور
 3. گمرک جمهوری اسلامی ایران
 4. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
 5. شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور
 6. کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران
 7. شورای عالی هماهنگی ترابری
 8. شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور
 9. کمیته ساماندهی، هماهنگی و توسعه ترانزیت
 10. وزارت امور خارجه
 11. انجمن‌های مختلف صنفی
 12. کلیه سفارتخانه‌های دنیا
 13. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
 14. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

 

مهمترین سازمان‌ها و ارگان‌های وابسته به صنعت حمل و نقل بین المللی خارج از کشور:

 1. اتاق بازرگانی بین المللی (ICC)
 2. سازمان تجارت جهانی (GATT)
 3. سازمان هواشناسی جهانی  (WMO)
 4. سازمان جهانگردی جهانی  (WTO)
 5. سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO)
 6. فدراسیون بین المللی شرکتهای حمل و نقل بین المللی فورواردر (FIATA)
 7. اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای (IRU)
 8. فدراسیون بین المللی اتومبیل (IAF)
 9. فدراسیون بین المللی راه‌ها (IRF)
 10. اتحادیه بین المللی کنگره‌های راه آهن (IRCA)
 11. سازمان بین الدول برای حمل و نقل بین المللی راه آهن (OTIF)
 12. کمیته بین المللی حمل و نقل راه آهن (IRTC)
 13. اتحادیه بین المللی راه آهن‌ها (UIC)
 14. سازمان همکاریهای راه آهن‌ها (OSSHD)
 15. سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)
 16. اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاه‌ها (IAPH)
 17. اتحادیه کشتیرانی کشورهای اسلامی (ISA)
 18. شرکت هواپیمایی اکو
 19. کشتیرانی اکو
 20. کمیته آ سه ان
 21. فدراسیون بین المللی کشتیرانی (ISF)
 22. سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO)
 23. انجمن بین المللی حمل و نقل